Address: xom Da Bia, huyen Da Bac, tinh Hoa Binh Xã Tiền Phong, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hoà Bình

Phone:

Email: dlcddabia@gmail.com

Tham quan chế độ CAMERA

Cổng TTĐT Du Lịch

DA BIA HAMLET

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)